รัฐ-ชุมชน ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

รัฐ-ชุมชน ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา

#ประจวบโพสต์นิวส์ กรมป่าไม้ ,ชุมชนบ้านหนองกลางดง, อปท.กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,สถานการศึกษา  คณะสงฆ์วัดเขาถ้ำ ร่วมมือร่วมใจเดินหน้าโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา

วันที่ 8 กันยายน 2562   นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 7 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพระครูศรีธรรมมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ/เจ้าคณะตำบลศิลาลอย , พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง.ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด,นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้,นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายกรัณย์พล แสงทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมด้วยนายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , พร้อมคณะกรรมการ,เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  ,อบต.ศิลาลอย ,กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน   ตำบลศิลาลอย และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ    เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ เป็นการสนองงานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ถือเป็นหน้าที่สำคัญ โดยเฉพาะการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) การนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ให้สัตว์ได้มีที่อยู่อาศัย นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล ตลอดจนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้

โดยวันนี้กรมป่าไม้ได้นำพันธุ์ไม้ทั้งต้นยางนา , สัก , เสี้ยวป่า ,หว้า,มะขามป้อม ,มะค่าโมง, พะยูง,และพันธุ์ไม้อีกหลายชนิดมาปลูกในพื้นที่ ซึ่งทางโครงการฯได้ดำเนินการเพาะกล้าไม้เองทั่วไปจำนวน 50,000 กล้า/ปี

นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้ กล่าวว่าโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพะยอม  เป็นอีกหนึ่งโครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทุกคนต้องช่วยกันสืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามศาสตร์ของพระราชา

สำหรับประวัติความเป็นมาของโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีดังนี้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 พระครูศรีธรรมมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ /เจ้าคณะตำบลศิลาลอย นำเสนอโครงการทูลเกล้าฯ ถวายรายงานรัชกาลที่9  โครงการพัฒนาป่าชุมชน เพื่อยกระดับให้เป็นป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โดยขอพระราชทานนามชื่อใหม่ว่า”โครงการ พัฒนาป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ วัดเขาถ้ำ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครองราชย์ 60 ปี ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุมัติเป็นโครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 7 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่จำนวน 652 ไร่

วันที่ 7 กันยายน 2558 กรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,พระครูศรีธรรมมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ /เจ้าคณะตำบลศิลาลอย,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7,อบต.ศิลาลอย

กระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า สำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ หมู่ 7 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลัก

ด้านนายกรัณย์พล แสงทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่าสำหรับโครงการฯดังกล่าว ซึ่งกรมป่าไม้รับผิดชอบมีจุดประสงค์ 1.เพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 )2. เพื่อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง ตามแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อจัดทำเป็นโครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้ 3.เพื่อสร้างเครือข่าย และสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหนองกลางดง  กล่าวว่าปัจจุบันนี้โครงการฯดังกล่าวได้เริ่มเดินหน้าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยชาวบ้านในพื้นที่เองก็รู้สึกดีใจ ที่หมู่บ้านหนองกลางดง หมู่บ้านเล็กๆวันนี้มี โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่วันนี้ทั้งกรมป่าไม้  ชุมชน และหลายๆภาคส่วนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา  ทั้งอาคารสำนักงาน เรือนเพาะชำกล้าไม้  พื้นที่ปลูกต้นไม้  บ่อน้ำ ฝายชะลอน้ำ และอีกหลายๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ พื้นที่แห่งนี้ตนเองเชื่อว่า ในอนาคตสถานนี้แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้  และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย แต่ทั้งหมดในการพัฒนายังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

………………………………………….

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews