ที่ปรึกษา รมว.ทส. พร้อม อธิบดี ทช.ย้ำให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ที่ปรึกษา รมว.ทส. พร้อม อธิบดี ทช.ย้ำให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อม

                     #ประจวบโพสต์นิวส์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน (Save marine for my life) หวังเครือข่ายภาคประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ ดูแล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

 

วันนี้(วันที่ 1 ธันวาคม 62)ที่ศาลพ่อปู่อี้ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน (Save marine for my life) พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,นายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และ สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ.เพชรบุรี,กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , นายสุชาติ เสือนาค ประธานกลุ่มรักษ์อ่าวไทยตอนบน เพชรบุรี  รวมทั้งเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตัวแทนชุมชน ชาวประมง  เยาวชน นักเรียนจากสถาบันการศึกษา และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อสทล.) เพชรบุรี/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม

นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าทรัพยากรชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความหลากหลายและสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของโลก แต่ในปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้อย่างขาดความรับผิดชอบ และขาดจิตสำนึกที่ดีทำให้ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเล มีการเปลี่ยนแปลงลดลง โดยมีสาเหตุจากการสูญเสียระบบนิเวศชายฝั่งได้แก่ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง ที่มีความอ่อนไหวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทยบางจังหวัด มีความโดดเด่นในด้านทรัพยากรทางทะเลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล โลมาอิรวดี โลมาสีชมพู แนวปะการัง  แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ทรัพยากรดังกล่าวถูกคุกคาม จากทั้งธรรมชาติเองและภัยจากน้ำมือมนุษย์ ที่ใช้ทรัพยากรอย่างจงใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นลดน้อยจนใกล้จะสูญหายไปจากประเทศไทย

นายยุทธพล กล่าวอีกว่าโครงการSave marine for my life หรือหน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน เราต้องเริ่มจากหน้าบ้านของเรา เมื่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมื่อเค้าเห็นเรามีการดูแลมีการเก็บขยะบริเวณชายหาจนสะอาด ขยะก็จะไม่ลงสู่ทะเล ซึ่งเรื่องของขยะนั้นเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการจะลดการใช้ถุงพลาสติกให้ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเหลือเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ถุงพลาสติกได้สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสัตว์ทะเลที่เสียชีวิต เมื่อผ่าออกมาก็เจอถุงพลาสติก รวมทั้งกวางป่าล่าสุด หรือแม้แต่ปลาทูก็ได้รับไมโครพลาสติกเข้าไปเช่นกัน ซึ่งหากประชาชนบริโภคเข้าไปและเกิดการสะสมอยู่ในกระเพราะและย่อยสลายไม่ได้ก็จะเป็นอันตรายกับตัวเราเอง  ดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องมาร่วมเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมล้อมร่วมกัน

ดังนั้นในส่วนของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อสทล.) ซึ่งเข้ามาทำงานโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนและทำงานกันอย่างเต็มที่ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะมีการขยายจำนวนอาสาสมัครฯเพิ่มขึ้นอีกโดยเริ่มจากคนในครอบครัวของอาสาสมัครเราก่อน  ให้เข้ามารับรู้ถึงโทษภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ โดยที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

ด้าน นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่ากลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือของชุมชนในการดูแลทรัพยากรชายฝั่งหน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน (Save marine for my life ) เพื่อให้ชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแล การอนุรักษ์และป้องกันการทำลายทรัพยากรชายฝั่งทะเลและรวมถึงระบบนิเวศที่สำคัญ ด้วยการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารถึงความสำคัญ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของทรัพยากรชายฝั่งทะเล และผลกระทบที่เกิดขึ้นหากต้องสูญเสียระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่สำคัญเหล่านี้

หลังจากนั้นนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,นายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ร่วมกันปล่อยเต่ากระ 2 ตัวลงสู่ทะเล ตลอดจนเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชาวประมงพื้นบ้าน และชาวบ้านได้ร่วมกัน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วางซั้งเชือก เก็บขยะบริเวณชายหาด

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

…………………………………………………………………………

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews