นักวิ่งกว่า 1,500 คนร่วม “เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อน้อง”

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นักวิ่งกว่า 1,500 คนร่วม “เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อน้อง”

   #ประจวบโพสต์นิวส์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันกิจกรรม PRACHUAP CHARITY RUN FORCHILD เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อน้อง มีผู้เข้าร่วมกินกรรม1,641 คน โดยนำเงินจัดกิจกรรมมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายภิรมย์ นิลทยา รอง.ผวจ.ประจวบฯ พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , พันเอก ธีรยุทธฑ์  เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม PRACHUAP CHARITY RUN FORCHILD เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อน้อง

โดย กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุพัฒนาเด็กชนบท เมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย และในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด 6 จังหวัด โดยทุกกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี และนำเงินกองทุนฯ ไปใช้ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิด ถึง 6 ปี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อจัดหาเงินสมทบ “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ซึ่งดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2543 และฉบับที่ 2พ.ศ.2544 ข้อ 7(2) คณะกรรมการกองทุนๆ มีหน้าที่กำหนดแนวทางจัดกิจกรรม รณรงค์หาเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ พัฒนาการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ปัจจุบันกองทุนมีเงินกองทุน จำนวน 1,14354.90 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) โดยนำเงินจัดกิจกรรมมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสเป็นประจำทุกปี

จำนวนผู้สมัครแต่ละประเภทการแข่งขันมีผู้สมัครเข้าร่วมเดินวิ่งการกุศลเพื่อน้อง ในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 1,641 คน แยกตามประเภท ดังนี้ 1.ประเภท Mini Marathon 10.5 KM.มีผู้สมัคร จำนวน 302คน แยกเป็นชาย 186 คน หญิง 116 คน แบ่งเป็น 6 ช่วงอายุ ดังนี้ 1. อายุไม่เกิน 19 ปี 2. อายุ 20 – 29 ปี 3. อายุ 30 – 39 ปี 4. อายุ 40 – 49 ปี 5. อายุ 50 – 59 ปี 6. อายุ 60 ปีขึ้นไป  2.ประเภท Fun Run 5 KM.(ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ)มีผู้สมัคร จำนวน 907  คนมีผู้สมัครจำนวน 143 คน 3.ประเภท VP 5 KM.มีผู้สมัคร จำนวน 143 คน 4. ประเภท VIP 10 KM 5.ประเภทเดิน -วิ่งเพื่อสุขภาพ (ครอบครัว) 5 KM.มีผู้สมัคร จำนวน268 คนสำหรับประเภท Mini Marathon 10.5 KM. ทุกช่วงอายุ และ Fun Run 5 KM.

ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญรางวัล ส่วนประเภทอื่นๆจะได้รับเหรียญรางวัลเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,061,050 บาท (หนึ่งล้นหกหมื่นนึ่งพันท้าสิบบาทถ้วน)

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

…………………………………………………………………………

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews