จ.ประจวบฯ จัดงานวันดินโลก “น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 33
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  33
  Shares

จ.ประจวบฯ จัดงานวันดินโลก “น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2561 ที่ศูนย์ปฏิบัติการจัดการพัฒนาที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิด “Be the Solution to Soil Pollution” ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561) ที่ศูนย์ปฏิบัติการจัดการพัฒนาที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันดินโลก ประจำปี 2561 “Be the Solution to Soil Pollution” ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน ,นายสะอาด บุตรเล็ก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ,นางสาวกฤษณา ทิวาราตรี   ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการจัดการพัฒนาที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ และภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ซึ่งการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล”นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่อง และถวายสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกอย่างเป็นทางการและได้จัดการเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ

สำหรับการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2561 ได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดงานคือ “Be the Solution to Soil Pollution” ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดินซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยทางอาหารเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหยหรือ Zero Hunger  รวมทั้งสร้างการรับรู้ความสำคัญของวันดินโลก เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี   โดยการจัดงานวันดินโลกปีนี้เน้นการแสดงผลความสำเร็จของการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดินมาต่อยอด เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรดิน น้ำ

นางสาวกฤษณา ทิวาราตรี   ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการจัดการพัฒนาที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง  การจัดงานวันดินโลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการพัฒนาที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร  ได้เสด็จพระราชดำเนินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ในโอกาสนี้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กราบบังคมทูลของพระราชทานพระราชดำริ ในการนำพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการจัดพัฒนาที่ดินหนองพลับ-กลัดหลวง ตามพระราชประสงค์ ที่มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากบริษัทโดลไทยแลนด์ จำกัด ได้เช่าที่ดินเพื่อปลูกสับปะรดเป็นเวลา 20 ปี มาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม และการพัฒนาหญ้าแฝก ศูนย์จัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ครอบคลุมตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 10,300 ไร่ โดยใช้เป็นที่ศึกษาและพัฒนาการฟื้นฟูสภาพดิน น้ำ และป่าไม้

ที่นี่จึงเป็นโครงการพระราชดำริที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมด้วยการพัฒนาที่ดินการจัดการแหล่งน้ำการฟื้นฟูดินด้วยหญ้าแฝกและการปลูกป่าจนเห็นผลอย่างชัดเจน กิจกรรมภายในงาในวันนี้ ประกอบด้วย การเสวนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ,นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ดิน,กิจกรรมDIYการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ,การแข่งขันปลูกหญ้าแฝก การทำผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก นิทรรศการหน่วยงานราชการ นิทรรศการกลุ่มหมอดินอาสา เกษตรกรและเครือข่าย   กิจกรรมเปิดบ้านดูงานพ่อ ฐานเรียนรู้ต่างๆ และการฟื้นฟูดิน  ตลอดจนตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย  รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าโอทอป เป็นต้น

ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู  จนเกิดเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ระบบนิเวศน์ได้ฟื้นกลับคืนมาอีกครั้ง โดยที่ประชาชน ผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชม ศึกษา เรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้อีกด้วย โดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 032-909-227

ประจวบโพสต์นิวส์/Prachuppostnews

 • 33
  Shares