พัฒนาฝีมือแรงงานฯมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

พัฒนาฝีมือแรงงานฯมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบวุฒิบัตรและบัตรประกันสังคมแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาลแก่ผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มช่างชุมชน หรือช่างอเนกประสงค์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

                     วันที่ 12 กรกฎาคม 2561   ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและบัตรประกันสังคมแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาลแก่ผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มช่างชุมชน หรือช่างอเนกประสงค์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต  ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 20 ราย เป็นชาย 18 คน หญิง 2 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ ผ่านกลไกการหางานให้ทำ การส่งเสริมคุ้มครองและการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพพร้อมโอกาสให้แก่ผู้ลงทะเบียนและได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาขนมีอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดทั้งมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมและฝึกอาชีพ จึงเป็นการเข้าถึงบริการของรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างงาน ขยายช่องทางสร้างอาชีพ อันจะเป็นการเพิ่มพูนรายได้ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะในสาขาช่างอเนกประสงค์ หรือ ช่างชุมชน ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ขั่วโมง ในช่วงเวลา 10 วัน ซึ่งผู้รับการอบรมจะได้รับการสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงวันละ 180 บาทตามระเบียบของทางราชการ อีกทั้งเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพนี้ จะสามารถปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าได้ ซ่อมประปาได้ และซ่อมแซมผนัง-กระเบื้องที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานและผ่านการยอมรับในวิชาช่างได้อีกด้วย

นอกจากนั้น สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้มอบบัตรผู้ประกันตนให้แก่ผู้สำเร็จฝึกอบรมทุกราย ให้สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคมที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมของรัฐอีกด้วย  ทั้งนี้ รัฐบาลยังมีความมุ่งหวังให้ผู้มีรายได้น้อยมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการทำงาน หรือประกอบอาชีพอิสระ เเละเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ก้าวพ้นขีดความยากจน ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาล ที่ให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายบุคคลในระยะที่ 2 ภายใต้หลักคิดที่ว่า จะไม่แจกปลาแต่จะสอนวิธีจับปลาให้แก่ประชาชน

                    พร้อมกันนี้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังกล่าวกับผู้ผ่านการฝึกอบรมโดยขอให้ตั้งใจนำความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และต้องพัฒนาทักษะเพื่อการต่อยอดฝีมือไปสู่แรงงานที่มีคุณภาพฝีมือให้เป็นที่ยอมรับ ที่จะได้รับโอกาสในระดับที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป และขอให้ทุกท่านเป็นกำลังสำคัญที่จะเข้ามาร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

ประจวบโพสต์นิวส์ / PRACHUPPOSTNEWS

 • 3
  Shares