กองทัพภาคที่ 1 และภูมิภาคทหารที่ 5 ร่วมประชุม RBC-28 ไทย-กัมพูชา ที่หัวหิน

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

พลโท สุขสรรค์  หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1  พร้อมผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 1ประธานคณะกรรมการชายส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา และพลเอก แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 1 กับ ภูมิภาคทหารที่ 5 ครั้งที่ 28 (RBC-28)  ระหว่าง9-11 พฤษภาคม 2565        ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์          อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  

                                  (วันที่  11  พฤษภาคม 2565)    สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 1 กับ ภูมิภาคทหารที่ 5 ครั้งที่ 28 (RBC-28)         ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์          อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ทบทวนถึงความก้าวหน้า และพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางทหาร และความมั่นคงตาม       แนวชายแดน โดยพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการภายใต้กรอบคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค โดยในที่ประชุมได้ทบทวนผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 27 ระหว่าง  กองทัพภาคที่ 1 กับ ภูมิภาคทหารที่ 5 ที่ผ่านมา นำมาพิจารณาจัดทำบันทึกการประชุมร่วมในครั้งนี้

                                 โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นในการหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในกรอบงานของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา (RBC) ได้แก่การทบทวน และซักซ้อมความเข้าใจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้กลไกของคณะกรรมการส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา (RBC), การประสานความร่วมมือด้านความมั่นคง เช่น การป้องกันการเกิดข้อพิพาท, การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย, การป้องกัน สกัดกั้น และปราบรามการกระทำผิดกฎหมายยาเสพติด, การสกัดกั้น        และปราบปรามการกระทำผิดตามแนวขายแดน, การค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย

                         นอกจากความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้ว ยังส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เช่นรณรงค์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายแดน ไทย – กัมพูชา และป้องกันการลักลอบทำลายธรรมชาติ สำหรับด้านสาธารณสุขจัดให้มีความร่วมมือภายใต้ MOU ของกระทรวงสาธารณสุขทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในด้านการค้าตามชายแดน ทั้งสองฝ่ายยินดีและสนับสนุนผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 6 เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ เช่น การร่วมมือ ผลักดัน และอำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการค้าและผู้ลงทุน      การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด    ส่วนด้านเกษตรกรรมจัดให้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการพัฒนาร่วมมือกันและป้องกันการสกัดกั้น         การส่งออก – นำเข้า ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ สำหรับความร่วมมือด้านอื่นๆ เช่น ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวจัดให้มีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างสองประเทศภายใต้                  “สองราชอาณาจักรเป้าหมายหนึ่งเดียว” ร่วมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อมูลที่แท้จริงอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำผิดในระบบออนไลน์

   

 

                 จากประชุมในครั้งนี้ ได้มีการจัดทำบันทึกการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค         ครั้งที่ 28 โดยพลโท สุขสรรค์  หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 1/ประธานคณะกรรมการชายส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา และพลเอก แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ได้ร่วมลงนาม เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยืนยันในการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายภายในของทั้งสองฝ่าย เพื่อแก้ปัญหาโดยการประสานงานของหน่วยในพื้นที่ของไทยและกัมพูชา หลีกเลี่ยงการลุกลามไปสู่ปัญหาระดับชาติต่อไป

อย่าลืม!!!             

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews