ป.ป.ส.ภาค 7 จัดอบรมสื่อมวลชนภาคตะวันตก เพื่อร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ป.ป.ส.ภาค 7 จัดอบรมสื่อมวลชนภาคตะวันตก เพื่อร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค7  เปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมระบุว่าสถานการณ์ยาเสพติดยังน่าเป็นห่วง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  นายธนากร  คัยนันท์  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563 และมีนางสาวทิพย์วารี ชมชื่น นวค.นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ได้กำหนดประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกำหนดให้จัดทำแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงดังกล่าว ปัญหายาเสพติดจึงถือเป็นวาระสำคัญของชาติ เพราะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาประเทศ เป็นปัญหาที่มีความจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันตกประกอบด้วย กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประสานการนำนโยบายสู่                การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติของรัฐบาล ผ่านสื่อมวลชนทุกประเภท อันจะมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนและให้ได้รับข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้อง ตลอดจนรณรงค์สร้างกระแส                  เพื่อปรับเจตคติของสังคม ให้โอกาสผู้เคยกระทำผิดกลับเข้าสู่สังคม ให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกิดจิตสำนึกพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา            ยาเสพติดทุกมาตรการ

ซึ่งการดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องผนึกกำลังจากหน่วยงานภาคีพันธมิตรของสังคม ซึ่งสื่อมวลชนเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นสื่อกลาง ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ในการนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563 ขึ้น เพื่อประสานความเข้าใจในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อสาธารณะชนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยมีสื่อมวลชนใน 8 จังหวัดตลอดจน ประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค7 เข้าร่วมประชุม และศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563