องคมนตรี ตรวจติดตามและมอบนโยบายการศึกษาทางไกลปีการศึกษาใหม่

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  23
  Shares

องคมนตรี ตรวจติดตามและมอบนโยบายการศึกษาทางไกลปีการศึกษาใหม่

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิสำหรับปีการศึกษาใหม่ แก่คณะครูต้นทาง บุคลากรมูลนิธิจากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีออกอากาศ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 28 มี.ค.2562  พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิสำหรับปีการศึกษาใหม่ แก่คณะครูต้นทาง บุคลากรมูลนิธิจากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีออกอากาศ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธีระพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน ร่วมต้อนรับ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รูปแบบใหม่ หรือ New DLTV ได้รับพระราชทานพระราชานุญาติให้ยกระดับคุณภาพให้ทันสมัย เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย

ทั้งนี้ การดำเนินงานรูปแบบใหม่ได้แพร่ภาพออกอากาศมาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่มเป้าหมายกว่า  18,000 แห่ง ในสังกัด สพฐ. , อปท, ตชด. ,โรงเรียนพระปริยัติธรรม,  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ  คิดเป็นจำนวนครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 1,600,000 คน

ซึ่งในปีการศึกษาใหม่ที่จะมาถึง จะได้มีการนำผลการประเมินการใช้งานและข้อเสนอแนะจากครูและนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทาง มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงเป้าหมายอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้สอนและผู้ใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป

ประจวบโพสต์นิวส์/Prachuppostnews

 • 23
  Shares