ทต.ไร่เก่า ลงนาม MOU กับ10ชุมชนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 37
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  37
  Shares

ทต.ไร่เก่า ลงนาม MOU กับ10ชุมชนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ทต.ไร่เก่า  เดินหน้ารณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปเลือกตั้ง  ส่งเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน และนักเรียน  พร้อมทำ MOU  กับตัวแทนประชาชนนำไปขยายผลชุมชนปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

วันที่  26  กุมภาพันธ์  2562  ที่บริเวณหน้าตลาดไร่ใหม่  ตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เทศบาลตำบลไร่เก่าร่วมกับชุมชนในพื้นที่จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ในวันที่ 24  มีนาคม  2562  ที่จะถึงนี้  ซึ่งมีข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาล   นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนมาร่วมเดินรณรงค์  โดยเริ่มเดินจากบริเวณหน้าธนาคารออมสิน  สาขาสามร้อยยอด  ไปจนถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวราวัฒน์วิทยา หลังจากนั้นได้จัดอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน นักศึกษา  ตัวแทนประชาชนทั้ง 10  ชุมชนในพื้นที่  ณ  ห้องพระยาพันตา  สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า โดยมีนายขวัญชัย วัฒนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด

นายเสรี สมศักดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนา และปลูกฝังให้ประชาชน และเยาวชนได้เรียนรู้  ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจถึงความสำคัญของการเมืองภาคตัวแทน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของประชาชนและเยาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิ  เสรีภาพ   บทบาท  หน้าที่ของตน  การมีส่วนร่วมจัดการปัญหาของชุมชนเพื่อประโยชน์ของทุกคนในสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามหลักการกระจายอำนาจซึ่งถือเป็นกรมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญของประชาชน และเยาวชน

โดยวันนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อ  “บทบาทของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”  และ  “การมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง”  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน กกต. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส่งตัวแทนมาเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม   หลังจากนั้นได้มีการทำบันทึกข้อตกลง  (MOU)  ระหว่างเทศบาลตำบลไร่เก่ากับตัวแทนชุมชนในพื้นที่  ทั้ง 10  ชุมชนเพื่อนำไปขยายผลดำเนินการชุมชนปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการเลือกตั้งตามวิถีชุมชนประชาธิปไตย

ข่าว/ภาพ ฐิติชญา  แสงสว่าง

ประจวบโพสต์นิวส์/Prachuppostnews

 • 37
  Shares