ชาวประจวบฯ และหน่วยงานระดมสมองเสนอแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฎิรูปประเทศ 20 ปี

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 61
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  61
  Shares

ชาวประจวบฯ และหน่วยงานระดมสมองเสนอแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฎิรูปประเทศ 20 ปี

สมัชชาจังหวัดประจวบฯ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานระดับยุทธศาสตร์จังหวัด ระดับอำเภอ ระดับชุมชน และภาคีภาคประชาสังคม ทุกสาขาเวทีสาธารณะ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเรือนชบารีสอร์ท อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยมี ร.ต.กฤษฏ์ ศรีเพ็ญ เลขานุการสมัชชาจังหวัดประจวบฯ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานระดับยุทธศาสตร์จังหวัด ระดับอำเภอ ระดับชุมชน และภาคีภาคประชาสังคม ทุกสาขา เข้าร่วม

ด้าน ร.ต.กฤษฏ์ ศรีเพ็ญ เลขานุการสมัชชาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ( สช.) สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำเนินการจัดเวทีการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้การยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การนำหลักการแนวคิดรูปแบบของกระบวนการสมัชชาสุขภาพและสมัชชาปฏิรูป วางแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ด้าน นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การวางรากฐานพัฒนาไปสู่ประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งสู่เมืองที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว สำหรับครอบครัวและสุขภาพ การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล ดังนั้นภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันเสนอแนวทาง ความคิดเห็นทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แสดงความคิดเห็นในด้านยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้าน คือ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยได้มีการระดมความคิดแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน คือด้านการเมือง ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อจะได้นำเสนอจังหวัด บรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัด และนำเสนอต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

ข่าว/ภาพ เอกภพ วงษ์ประเสริฐ 

ประจวบโพสต์นิวส์/Prachuppostnews

 • 61
  Shares