ฤกษ์ดี กรมทช.วางกระดูกงูเรือเก็บขยะอ่าวไทย-อันดามัน 2 ลำ

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)จัดพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ จำนวน 2 ลำมูลค่ากว่า27ล้านบาท เดินหน้าปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

                         วันที่10มีนาคม2564นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีอัตราการผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดยมีขยะบางส่วนปะปนลงแม่น้ำลำคลองและไหลลงสู่ทะเลในที่สุด ปัญหาขยะในท้องทะเลเป็นปัญหาใหญ่ นอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแล้ว ยังสามารถสะสมความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในที่สุด ปัจจุบัน                  มีขยะสะสมอยู่ในทะเลเป็นปริมาณมาก โดยเฉพาะเศษพลาสติกที่ธรรมชาติไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จึงจำเป็นต้องใช้การจัดเก็บออกจากทะเลเพื่อนำไปบริหารจัดการให้ถูกวิธีต่อไป

                             เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ปัญหาเรื่องขยะทะเลเป็นปัญหาที่มีมาอย่างเนิ่นนาน ทั้ง ถุง ขวด ภาชนะใส่อาหาร และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สายรัด แผ่นพลาสติก หมวกนิรภัย และเครื่องมือประมง ล้วนเป็นขยะที่ใช้เวลานานมากในการย่อยสลาย ขยะบางประเภทจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลานก็ยังไม่ย่อยสลาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล ระบบนิเวศ รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทราบถึงสถานการณ์ของขยะทะเลที่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ท่านไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจหลักในการสงวน อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ว่าจ้างบริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ดำเนินการต่อสร้างเรือเก็บขยะ 2 ลำนี้ขึ้น ในวงเงินงบประมาณ 27,999,990 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งทำการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยเรือเก็บขยะทั้ง 2 ลำนี้ จะนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทย จำนวน 1ลำ และในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 1 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจจัดเก็บขยะในทะเล และสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านอื่นๆ ตามเป้าหมายของกรมฯ โดยได้มอบหมายให้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือเก็บขยะ ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีพลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ที่ทุ่มเทกำลังในการต่อสร้างเรือทั้ง 2 ลำนี้ ให้เป็นเรือที่มีประสิทธิภาพและมีคุณลักษณะตามสัญญาทุกประการ “นายโสภณ กล่าวในที่สุด”

                       ด้านนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา กรมทช.ได้ดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาวิจัย การประเมินสถานการณ์และลดผลกระทบ การกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในประเด็นของการจัดการขยะที่ถูกพัดพามาจากแม่น้ำลำคลองสู่พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง กรมฯ ได้ผนวกเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ตาข่ายกั้นท่อทางน้ำทิ้ง ทุ่นกักขยะ (Garbage boom) กับดักขยะ (Litter trap) และเรือเก็บขยะ ทั้งนี้ จำนวนเรือเก็บขยะที่มีอยู่นั้นยังไม่พอเพียงต่อการใช้งาน จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการจัดจ้างต่อเรือเก็บขยะพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจจัดเก็บขยะ

                          ทั้งนี้ รูปแบบของเรือเก็บขยะทั้ง 2 ลำ มีขนาดความยาวตลอดลำ 15.5 เมตร ความกว้าง 3.85 เมตร ระยะกินน้ำลึก 1.50 เมตร เป็นเรือเก็บขยะลอยบนชั้นผิวน้ำ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในทะเล ทะเลสาบและแม่น้ำลำคลอง รวมทั้งบริเวณชายฝั่งทะเล ท่าเรือ และตามเกาะต่างๆ มีคุณสมบัติพิเศษที่มีระบบดูดขยะที่เป็นทั้งของเหลวหรือขยะที่ปนมากับของเหลวได้ มีระบบสายพานลำเลียงตะกร้าที่กักเก็บขยะ ระบบขับเคลื่อนของเรือเป็นแบบใบจักร พร้อมด้วยระบบทุ่นล้อมคราบน้ำมันและมีระบบไฮโดรลิกส์สนับสนุนการทำงานระบบต่างๆ ของเรือ เช่น ระบบเก็บขยะ ระบบควบคุมหางเสือเป็นต้น ตลอดจนเป็นเรือที่ได้รับการออกแบบเพื่อทำงานรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลเรือมีความทนทานไม่สึกกร่อนง่ายตัวเรือผลิตจากเหล็ก Carbon Steel  นายอภิชัย กล่าวอีกว่า ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือทั้ง 2 ลำนี้ ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเรือที่มีการยึดถือและสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เปรียบได้ดังการยกเสาเอกสร้างบ้านเรือน โดยพิธีวางกระดูกงูเรือถือเป็นการเริ่มต้นแห่งการต่อสร้างเรือ และเป็นการอัญเชิญแม่ย่านางเรือมาสถิตบนเรือ เพื่อปกปักรักษาผู้ปฏิบัติงานในเรือให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและอำนวยอวยชัยให้มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิต ต่อไป

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

Website: http://www.prachuppostnews.com/

…………………………………………………………………………