คนรักป่า เฮ!!! ครม.เห็นชอบให้ 10 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คนรักป่า เฮ!!! ครม.เห็นชอบให้วันที่ 10 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติวันนี้ (วันที่ 2 มีนาคม 2563) เห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวย้ำ ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 พร้อมเตรียมประชาสัมพันธ์ และผลักดันสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป

        นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า  นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับป่าชายเลนไว้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของป่าชายเลน พร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองและขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลน ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เห็นชอบและให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป ทั้งนี้ ตนได้ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในการกำหนดวันป่าชายเลนแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นพ้องและมีมติให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืน ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้ประชาสัมพันธ์และดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ต่อไป

        ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการเพื่อรักษาพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศที่ยังคงสมบูรณ์กว่า 1.534 ล้านไร่ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เปลี่ยนสภาพไปแล้วกว่า 1.34 ล้านไร่ โดยใช้หลักการทางวิชาการ อุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึง เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ประกอบการดำเนินงาน และประการสำคัญประการหนึ่ง คือ การนำแนวพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาดำเนินการ เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม สำหรับการประกาศให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นการย้ำถึงความสำคัญของพื้นที่ป่าชายเลนของชาติ แสดงถึงความซาบซึ้งและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้วางแผนการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการให้เตรียมการโครงการต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ ท่านปลัดกระทรวง ในคราวดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้ความสำคัญและพยายามผลักดันให้พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองได้รับการประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลก อีกด้วย สุดท้ายตน ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนว่า “การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้สมบูรณ์ ไม่ใช่เพียงแค่ได้ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น แต่เรายังได้พื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ที่เราได้รับจากป่าชายเลนอย่างที่เราคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลดแรงปะทะของพายุและคลื่น พื้นที่ดูดซับมลพิษ แหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึง ประโยชน์นานับปการที่เกิดขึ้นจากป่าชายเลน จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของพื้นที่ป่าชายเลน รวมถึง ขอความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้คงความสมบูรณ์และสมดุลอย่างยั่งยืน ต่อไป” นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวในที่สุด

ติดตาม!!!ข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper
?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่
https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/
***กดเข้ากลุ่ม ?‍?‍?‍? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่
https://www.facebook.com/groups/387550115078888/