องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศ

องคมนตรี ติดตามการดำ

Read more

“ กรมฝนหลวง” จัดอบรมด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน

“ กรมฝนหลวง” จัดอบรม

Read more