ผู้ว่าฯเปิด วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี2565 เผยสับปะรดหัวหินสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับอำเภอมากกว่า 1.590 ล้านบาท/ปี พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนายรุ่งเรือง ไล้รักษา  ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพท.)อำเภอหัวหิน  ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาทำไร่ อีกด้วย ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในเดือนพฤษภาคม นี้(วิมล ทับคง รายงาน)

                   ( วันที่  21  เมษายน 2565)    ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 11 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี2565 พร้อมด้วยนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน , นาย นายวันชัย  นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมพิศ คุ้มครอง นายก อบต.หินเหล็กไฟ เกษตรอำเภอหัวหิน ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน และหน่วยงานเกี่ยวข้องต่างๆเข้าร่วมพร้อมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรจากหลายอำเภอเข้าร่วม  ซึ่งวันนี้ยังได้มีการแสดงความยินดีกับ นายรุ่งเรือง ไล้รักษา  ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพท.)อำเภอหัวหิน  ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาทำไร่ อีกด้วย

                 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. ทุกอำเภอ รวม 8 ศูนย์ และมีศูนย์เรียนรู้เครือข่าย จำนวน 155 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน ที่สอดคล้องกับสินค้าเกษตรหลัก และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งองค์ความรู้ ของ ศพก. นั้น เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการทำการเกษตรและการดำเนินชีวิตของเกษตรกร ขยายผลนำไปประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ กับเกษตรกรในพื้นที่

 

                     ซึ่งการจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จัดโดยสำนักเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และการจัดงานวันนี้ ถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

                       นาย นายวันชัย  นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าในปีการผลิต 2565/66 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กำหนดจัดงาน Field Day รวม 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอทับสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก และครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหัวหิน หมู่ที่ 11 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน วันนี้ โดยกิจกรรมหลัก คือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โดยมีจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ที่ 1 การขยาย และการคัดพันธุ์สับปะรดผลสด  สถานีเรียนรู้ที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพ  สถานีเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยี HandySense ในแปลงสับปะรด สถานีเรียนรู้ที่ 4 การจัดการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการนำเสนอองค์ความรู้ และบริการการเกษตรอื่นๆ จากหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่

                            นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน กล่าวว่า อำเภอหัวหินมีพื้นที่การเกษตร 201,965 ไร่ มีพืชเศรษฐกิจสำคัญสับปะรด มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 68,000 ไร่  เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จำนวน 2,860 รายซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับอำเภอหัวหินมากกว่า 1.590 ล้านบาท/ปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตสับปะรดผลสดคุณภาพได้รับการยอมรับ มีอัตลักษณ์โดดเด่น เป็นสินค้ามีชื่อเสียงได้แก่ สับปะรดฉีกตา และ สับปะรดพันธุ์ MD2 หรือที่รู้จักในนาม Siam Gold นั่นเอง ซึ่งอำเภอหัวหินมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าแปรรูป ตลอดจนผลิตภัณฑ์ผ้าทอเขาเต่า และผ้าทอป่าละอูที่ขึ้นชื่ออีกด้วย

อย่าลืม!!!      

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews